NIEUWS

Corona – maatregelen update 20/11/2020

20 nov 2020

Beste klanten,

 

We hopen dat het goed met jullie gaat.

Hierbij bezorgen we jullie nog een updatemail met onder andere een samenvatting van de steunmaatregelen bekend op deze moment.

 

Overbruggingsrecht:

Het crisis-overbruggingsrecht loopt nog tot 31 december voor de zelfstandigen die (nog steeds) onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen en voor de zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van deze sectoren, waardoor ook zij hun activiteit moeten onderbreken.

Ook sectoren die tijdelijk moeten sluiten ingevolge federale, regionale of provinciale maatregelen kunnen het crisis-overbruggingsrecht vragen. 

2 Soorten:

    Vrijwillige sluiting 7 dagen (maart – augustus)    

 • Tot en met augustus => geen verlenging
 • Wat na augustus => klassiek overbruggingsrecht
 • Strengere bewijslast voor juli en augustus vb: bewijs van daling reserveringen, stijging annuleringen, quarantaine

    Verplichte sluiting (maart – december)

    => Voor sectoren die verplicht moeten sluiten:

    => Voor zelfstandigen die min. 60% afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren

Voor oktober en november wordt de uitkering verdubbeld voor:

 • de zelfstandige die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen valt
 • de zelfstandige, die hoofdzakelijk (= minstens 60%) afhangt van een sector die gedwongen moet sluiten en die zijn activiteiten volledig stopzet. Bij een gedeeltelijke stopzetting behoudt men het enkele bedrag.

 

Het relance overbruggingsrecht geeft in de maanden juni, juli en augustus 2020 een uitkering aan zelfstandigen die, in de eerste fase van de COVID-19-crisis, verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid en die toegelaten worden hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.

Opgelet: De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het (crisis-)overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds.

Je kan alle voorwaarden en uitzonderingen terugvinden via de volgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

De aanvragen dienen te gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds, voor meer informatie over je persoonlijke situatie kan je hen contacteren.

 

Corona ouderschapsverlof zelfstandigen:

Kom je noch voor het overbruggingsrecht noch voor de relance-uitkering in aanmerking? Het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen is dan mogelijk een optie waar jij een beroep op kan doen voor de maanden juli, augustus en september. Het gaat dan over 532,24 euro voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking en over 875 euro voor éénoudergezinnen.

Deze uitkering is voor zelfstandigen die niet kunnen genieten van het overbruggingsrecht en die hun activiteiten hebben hervat of voortgezet, maar die gedurende één of meerdere maanden de uitoefening van hun zelfstandige activiteit verminderd zien vanwege de zorg die zij door de Coronacrisis aan hun kind(eren) moeten geven. Voor verder info kan je hier terecht.

Het gaat om kinderen jonger dan 12 jaar (de uitkering kan echter nog toegekend worden als het kind zijn 12de verjaardag heeft in 2020).

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • De zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige
 • bijberoep en gepensioneerde met inkomen 2017 > € 13.993,78
 • Indien inkomen 2017 < € 13.993,78, dan mogelijks retroactief recht op basis van inkomsten 2020

Je kan alle voorwaarden en uitzonderingen terugvinden via de volgende link:

https://www.vlaanderen.be/ouderschapsverlof/corona-ouderschapsverlof

De aanvraag dient te gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds voor 31 december 2020, voor meer informatie over je persoonlijke situatie kan je hen contacteren.

 

Sociale bijdragen:

Er werden veel uitstellen van betaling aangevraagd en goedgekeurd. Dit is goed nieuws om ademruimte te bieden als het nodig is, toch willen we hierover nog een tip meegeven:

!Betaal in 2020 wat je kan! Het bankrekeningnummer en de gestructureerde mededeling zijn steeds hetzelfde, dus je kan per week zelf een financieel haalbaar bedrag betalen.

Wij raden je aan om, in de mate van het mogelijke, je sociale bijdragen toch vóór 31 december 2020 te betalen. Uitstel van betaling is immers geen afstel: je moet je bijdragen uiteindelijk betalen. Door de betalingen voor je uit te schuiven, verhoog je je financiële last van 2021. Door het betalingsuitstel zal je in 2021 immers 8 kwartalen moeten betalen en de eindafrekeningen van 2018 en 2019:

Betaal dus wat je kan vóór 31 december 2020: zo heb je toch een betalingsuitstel van enkele maanden en vermijd je een zware financiële last in 2021. Bovendien is je betaling fiscaal aftrekbaar in 2020!

 

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme:

Het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die open is maar die ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in:

 • Ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020
 • Ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020

De periode van omzetdaling wordt vergeleken met eenzelfde periode vorig jaar = de referentieperiode 2019.

Ondernemingen die verplicht moesten sluiten kunnen ook de periode vanaf de eerste sluitingsdag tot en met 15 november 2020 kiezen indien zij in één van bovenvermelde periodes geen omzetdaling van minstens 60% hebben.

Bij starters (opgestart na 1/10/2019) wordt de omzetdaling vergeleken met de voorziene omzet voor die periode in 2020, zoals vastgelegd in het financieel plan.

De steun bedraagt 10 % van de omzet van de referentieperiode.

De steun wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

Aangezien voor de premie een percentage wordt genomen van de omzet dienen we voor jullie na te gaan welke referteperiode het interessantste is voor je onderneming.

Als je in aanmerking komt voor de premie volgens de voorwaarden (zie de link hieronder) en je wenst de aanvraag te doen, geef dan zeker een seintje voordat je het beschermingsmechanisme online aanvraagt door een mail te sturen naar info@cardonpartners.be. We bekijken dan voor jou de beste mogelijkheid en bezorgen je de nodige cijfers. We staan jullie graag bij waar mogelijk, aangezien dit voor veel onvoorzien bijkomend werk zorgt naast onze huidige deadlines hopen we op jullie begrip indien u niet snel een reactie ontvangt. We houden uiteraard rekening met de uiterste aanvraagdatum.

Om de aanvraag te kunnen doen heb je je identiteitskaart en pincode of de app ‘itsme’ nodig en onderstaande informatie:

 • De omzet (zonder btw) van geleverde prestaties in de referentieperiode 2019.
 • De omzet zoals opgenomen in de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019.
 • Het IBAN-rekeningnummer van de onderneming.

Voor de aanvraag zelf en meer informatie over de voorwaarden kan je terecht op de volgende link, kijk zeker ook onder het tabblad ‘FAQ’ voor de veelgestelde vragen:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme

 

Wat betekenen de steunmaatregelen voor je belastingen?

Ondertussen werden er diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis waar mogelijk te beperken. We krijgen echter steeds meer de vraag wat dit uiteindelijk zal kosten. We geven hieronder even een samenvatting van de fiscale gevolgen.

 • Premies

De hinder- en compensatiepremie, (nieuw) vlaams beschermingsmechanisme zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan sociale bijdragen. De bedragen die je hiervoor zou hebben ontvangen zijn ‘netto’ waarop geen belastingen meer dienen betaald te worden.

 •  Overbruggingsrecht

Naast de premies kan er afhankelijk van je situatie bij het sociaal verzekeringsfonds ook een overbruggingsrecht aangevraagd worden.

                1) eenmanszaak:

                    Afzonderlijk belastbaar aan 16,5% (+ gemeentebelasting)

                    Op de ontvangen overbruggingsrechten dien je sociale bijdragen te betalen

                2) zelfstandige bedrijfsleider:

                    Belastbaar aan de gewone progressieve belastingtarieven (25% tot 50% + gemeentebelasting) in de personenbelasting

                    Op de ontvangen overbruggingsrechten dien je geen sociale bijdragen te betalen. 

 

Investeringsaftrek:

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.

Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. 

 

Personenbelasting:

We zijn nog volop bezig met het afwerken van de personenbelasting.

De deadline voor het indienen van de aangifte is ondertussen gewijzigd naar 30 november.

Als jullie nog papieren voor je zelfstandige activiteit van 2019 of attesten dienen te bezorgen, kunnen jullie dit dan dringend doorsturen of achterlaten in de brievenbus?

 

Permanentie:

Met de huidige situatie willen we echter vragen om rekening te houden met volgende zaken:

 • Omwille van de verstrengde maatregelen werken we voorlopig achter gesloten deuren
 • We proberen de continuïteit van kantoor te blijven garanderen
 • ENKEL op afspraak, via onze website kan je gemakkelijk een afspraak inplannen
 • Alle ingeplande afspraken zullen doorgaan via video-call

 

Voor meer informatie over alle steunmaatregelen kan je steeds terecht bij VLAIO op devolgende link=:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

 

Omwille van de omvang van de verschillende maatregelen, willen we vragen of jullie in de mate van het mogelijke zelf de aanvragen kunnen doen? In veel gevallen dienen de aanvragen online te gebeuren met je identiteitskaart en pincode. In andere gevallen dienen er vragen ingevuld te worden waar jullie zelf het best vanop de hoogte zijn. Hierdoor is het meestal efficiënter dat de aanvragen door jullie zelf worden gedaan. Waar mogelijk helpen we jullie graag met vragen en onduidelijkheden.

 

Cardon & Partners blijft alles correct opvolgen en doet voor jullie wat mogelijk is. 

 

We hopen jullie snel terug te zien in veilige omstandigheden. 

 

 

 

Het Team van Cardon & Partners i.ov. Filip Cardon – Erkend Boekhouder-Fiscalist 30046152 – Cardon & Partners 

 

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Eventuele bijlagen van dit bericht bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie en/of kunnen informatie bevatten die beschermd wordt door auteurs- of andere rechten. Dit bericht houdt geen enkele verbintenis in vanwege ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’ tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in een gedetailleerde schriftelijke overeenkomst tussen de beoogde ontvanger(s) van dit bericht en ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’. Indien u deze email per ongeluk ontvangt, gelieve dan de afzender hiervan in kennis te stellen en dit bericht onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen alsook alle kopieën ervan te vernietigen. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, mag u in geen enkel geval deze email of enig deel ervan gebruiken, openbaar maken, distribueren, afdrukken of kopiëren. Dit email bericht is niet aan controle onderworpen geworden en kan niet worden gebruikt als bewijs in de zin van artikelen 1317-1356 van het burgerlijk wetboek. Deze email geldt onder geen enkele voorwaarde als enige vorm van financieel, boekhoudkundig, wettelijk of fiscaal advies waarvoor ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’ kan aansprakelijk worden gesteld. In het geval er toch sprake is van enige vorm van aansprakelijkheid, zal elke claim worden beperkt tot het bedrag van de gefactureerde kosten. Communicatie met behulp van dit systeem zal worden gecontroleerd en kan worden geregistreerd om een doeltreffende behandeling te kunnen verzekeren alsook om deze voor eventuele andere legale zakelijke doeleinden te kunnen aanwenden. Als gevolg van de inherente onveiligheid van internet kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke virusinfectie veroorzaakt door deze email en/of bijlage(n) ervan noch voor enig misbruik van deze bestanden in dit verband door derde partijen.

 

Heb je ons nodig?

Kantoor:
Nieuwstraat 17
9170 Sint-Gillis-Waas

Over ons

Log in op SilverfinLog in op Yuki Log in op fid-manager facebook twitter linkedin