NIEUWS

Corona – maatregelen update 22/10/2020

22 okt 2020

Beste klanten,

 

We hopen dat het goed met jullie gaat.

Hierbij bezorgen we jullie nog een updatemail met onder andere een samenvatting van de steunmaatregelen bekend op deze moment.

Kan je even de tijd nemen om deze mail grondig te lezen?

We zijn de voorbije maanden overstelpt met vragen omtrent de diverse steunmaatregelen. Ons team probeert zoveel mogelijk paraat te zijn om jullie bij te staan met raad en daad. We willen jullie adviseren om het beste te halen uit deze moeilijke situatie en inventief te zijn in het aanbieden van jullie diensten en producten. 

 

Overbruggingsrecht heropstart:

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart geeft in de maanden juni, juli en augustus 2020 een uitkering aan zelfstandigen die, in de eerste fase van de COVID-19-crisis, verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid en die toegelaten worden hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit overbruggingsrecht:

 • Je bent als zelfstandige in hoofdberoep sociale bijdragen verschuldigd in België  of je betaalde bijdragen zijn gelijk aan de minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • Op 3 mei 2020 was je activiteit nog verboden of beperkt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. 
 • Je activiteit mag opnieuw opgestart worden, zonder andere beperkingen dan de regels inzake sociale distancing;
 • Je kan aantonen dat je activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019,als gevolg van het coronavirus. 
 • Je krijgt voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

Opgelet: De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds.

Je kan alle voorwaarden en uitzonderingen terugvinden via de volgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

De aanvraag dient te gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds, voor meer informatie over je persoonlijke situatie kan je hen contacteren.

 

Corona ouderschapsverlof zelfstandigen:

Kom je noch voor het overbruggingsrecht noch voor de relance-uitkering in aanmerking? Het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen is dan mogelijk een optie waar jij een beroep op kan doen voor de maanden juli, augustus en september. Het gaat dan over 532,24 euro voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking en over 875 euro voor éénoudergezinnen.

Deze uitkering is voor zelfstandigen die niet kunnen genieten van het overbruggingsrecht en die hun activiteiten hebben hervat of voortgezet, maar die gedurende één of meerdere maanden de uitoefening van hun zelfstandige activiteit verminderd zien vanwege de zorg die zij door de Coronacrisis aan hun kind(eren) moeten geven. Voor verder info kan je hier terecht.

Het gaat om kinderen jonger dan 12 jaar (de uitkering kan echter nog toegekend worden als het kind zijn 12de verjaardag heeft in 2020).

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • De zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige
 • bijberoep en gepensioneerde met inkomen 2017 > € 13.993,78
 • Indien inkomen 2017 < € 13.993,78, dan mogelijks retroactief recht op basis van inkomsten 2020

Je kan alle voorwaarden en uitzonderingen terugvinden via de volgende link:

https://www.vlaanderen.be/ouderschapsverlof/corona-ouderschapsverlof

De aanvraag dient te gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds, voor meer informatie over je persoonlijke situatie kan je hen contacteren.

 

Sociale bijdragen:

Er werden veel uitstellen van betaling aangevraagd en goedgekeurd. Dit is goed nieuws om ademruimte te bieden als het nodig is, toch willen we hierover nog een tip meegeven:

!Betaal in 2020 wat je kan! Het bankrekeningnummer en de gestructureerde mededeling zijn steeds hetzelfde, dus je kan per week zelf een financieel haalbaar bedrag betalen.

Wij raden je aan om, in de mate van het mogelijke, je sociale bijdragen toch vóór 31 december 2020 te betalen. Uitstel van betaling is immers geen afstel: je moet je bijdragen uiteindelijk betalen. Door de betalingen voor je uit te schuiven, verhoog je je financiële last van 2021. Door het betalingsuitstel zal je in 2021 immers 8 kwartalen moeten betalen en de eindafrekeningen van 2018 en 2019:

Betaal dus wat je kan vóór 31 december 2020: zo heb je toch een betalingsuitstel van enkele maanden en vermijd je een zware financiële last in 2021. Bovendien is je betaling fiscaal aftrekbaar in 2020!

 

Beschermingsmechanisme:


Vlaams beschermingsmechanisme:

Omzetdaling van min. 60% in de periode augustus-september 2020: vraag nu het Vlaams Beschermingsmechanisme aan.

Voor omzetdaling vanaf 1 oktober kan je pas vanaf 16 november steun aanvragen

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september van vorig jaar) maar is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd voor de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking

Voor de aanvraag zelf en meer informatie over de voorwaarden kan je terecht op de volgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanism

 

Vlaams beschermingsmechanisme – Horeca:

Voorlopig zijn onderstaande zaken onder voorbehoud duidelijk over het beschermingsmechanisme voor de horeca:

Verplicht gesloten restaurants en cafés:

 • Hier wordt aangenomen dat je automatisch voldoet aan de voorwaarde van omzetverlies
 • Je moet omzetverlies niet aantonen
 • Bij indiening van aanvraag krijg je meteen het beschermingsmechanisme voor de periode 1 oktober – 15 november
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

Niet verplicht gesloten horeca, maar wel zwaar getroffen:

 • Je moet je omzetverlies aantonen
 • Heb je 60% omzetverlies in periode 1 oktober – 15 november? Dan krijg je het beschermingsmechanisme
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro
 • De premie kan normaal gezien gecombineerd worden met takeaway. We zijn de specifieke voorwaarden, zoals takeaway, nog definitief aan het afkloppen.

De goedkeuring van deze concrete maatregelen (aangaande de horeca) in de ministerraad is gepland aanstaande vrijdag 23 oktober.

Daarna zullen er meer details over de voorwaarden en aanvraagprocedure bekend worden gemaakt. We houden jullie hierover verder op de hoogte.

https://www.horecavlaanderen.be/nieuws/2020/meer-duidelijkheid-over-vlaams-beschermingsmechanisme

 

Daarnaast zijn ook nog de volgende premies en tegemoetkomingen mogelijk:

 • Het volledige overbruggingsrecht
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden
 • Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang
 • Steunmaatregelen van de overheid tegen corona (oa. subsidie Vlaams beschermingsmechanisme)
 • Uitstel van betaling van de sociale bijdragen
 • Aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen
 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen
 • Ziekte-uitkering: uitkering vanaf 1ste dag arbeidsongeschiktheid (als je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent)

Voor meer informatie over alle steunmaatregelen kan je steeds terecht bij VLAIO op devolgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

 

Personenbelasting:

We zijn volop bezig met het afwerken van de personenbelasting.

De deadline voor het indienen van de aangifte is ondertussen gewijzigd naar 16 november.

Als jullie nog papieren voor je zelfstandige activiteit van 2019 of attesten dienen te bezorgen, kunnen jullie dit dan dringend doorsturen of achterlaten in de brievenbus?

 

Permanentie:

Met de huidige situatie willen we echter vragen om rekening te houden met volgende zaken:

 • Omwille van de verstrengde maatregelen werken we voorlopig achter gesloten deuren
 • We proberen de continuïteit van kantoor te blijven garanderen
 • ENKEL op afspraak, via onze website kan je gemakkelijk een afspraak inplannen
 • Alle ingeplande afspraken zullen doorgaan via video-call

 

Omwille van de omvang van de verschillende maatregelen, willen we vragen of jullie in de mate van het mogelijke zelf de aanvragen kunnen doen? In de meeste gevallen dienen de aanvragen online te gebeuren met je identiteitskaart en pincode. In andere gevallen dienen er vragen ingevuld te worden waar jullie zelf het best vanop de hoogte zijn. Hierdoor is het meestal efficiënter dat de aanvragen door jullie zelf worden gedaan. Waar mogelijk helpen we jullie graag met vragen en onduidelijkheden.

 

Cardon & Partners blijft alles correct opvolgen en doet voor jullie wat mogelijk is. 

 

Van zodra er nieuws is over de bijkomende steunmaatregelen, bezorgen we jullie een nieuwe update.

 

We hopen jullie snel terug te zien in veilige omstandigheden. 

 

 

 

Het Team van Cardon & Partners i.ov. Filip Cardon – Erkend Boekhouder-Fiscalist 30046152 – Cardon & Partners 

 

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Eventuele bijlagen van dit bericht bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie en/of kunnen informatie bevatten die beschermd wordt door auteurs- of andere rechten. Dit bericht houdt geen enkele verbintenis in vanwege ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’ tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in een gedetailleerde schriftelijke overeenkomst tussen de beoogde ontvanger(s) van dit bericht en ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’. Indien u deze email per ongeluk ontvangt, gelieve dan de afzender hiervan in kennis te stellen en dit bericht onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen alsook alle kopieën ervan te vernietigen. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, mag u in geen enkel geval deze email of enig deel ervan gebruiken, openbaar maken, distribueren, afdrukken of kopiëren. Dit email bericht is niet aan controle onderworpen geworden en kan niet worden gebruikt als bewijs in de zin van artikelen 1317-1356 van het burgerlijk wetboek. Deze email geldt onder geen enkele voorwaarde als enige vorm van financieel, boekhoudkundig, wettelijk of fiscaal advies waarvoor ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’ kan aansprakelijk worden gesteld. In het geval er toch sprake is van enige vorm van aansprakelijkheid, zal elke claim worden beperkt tot het bedrag van de gefactureerde kosten. Communicatie met behulp van dit systeem zal worden gecontroleerd en kan worden geregistreerd om een doeltreffende behandeling te kunnen verzekeren alsook om deze voor eventuele andere legale zakelijke doeleinden te kunnen aanwenden. Als gevolg van de inherente onveiligheid van internet kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke virusinfectie veroorzaakt door deze email en/of bijlage(n) ervan noch voor enig misbruik van deze bestanden in dit verband door derde partijen.

 

Heb je ons nodig?

Kantoor:
Nieuwstraat 17
9170 Sint-Gillis-Waas

Over ons

Log in op SilverfinLog in op Yuki Log in op fid-manager facebook twitter linkedin