NIEUWS

Corona – maatregelen update 20/04/2020

20 apr 2020

Beste klant,

 

We zijn hier met onze frequente update. 

Eerst en vooral hopen we dat het goed met je gaat en dat je het lukt om gezond en positief door deze moeilijke tijd te geraken.

We hebben goed nieuws, er werden nu ook halve uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen. Ook kregen we terug wat meer nieuws over de compensatiepremie. 

We zijn momenteel ook volop bezig met het voorbereiden van de BTW-aangiftes van het eerste kwartaal van 2020.

 

Overbruggingsrecht:

Voor de maanden maart en april kan je maximaal een halve uitkering overbruggingsrecht aanvragen. 

Dit kan met terugwerkende kracht voor:

De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen). 

De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen). 

Het gaat over een halve financiële uitkering van maximaal:

 • 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of
 • 807,05 euro/maand (met gezinslast).

Opgelet: het betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep / actieve gepensioneerde zelfstandige aanspraak kan maken. Indien hij of zij reeds een vervangingsinkomen geniet, wordt de financiële uitkering mogelijk verminderd.  M.a.w. cumulatie van de uitkering overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is in bepaalde gevallen wel mogelijk.

Als je hierover meer informatie wil of graag hebt dat we nakijken of je hiervoor in aanmerking komt op basis van bovenstaande voorwaarden, kan je dan een mail sturen naar info@cardonpartners.be ; er zijn namelijk nog verschillende voorwaarden verbonden aan het overbruggingsrecht en voor uitsluitsel dienen we meestal even contact op te nemen met je sociaal verzekeringsfonds.

 

Compensatiepremie:

Hierbij nog even een aanvulling op de eerdere mail in verband met de compensatiepremie.

Wie komt er in aanmerking voor de premie:

 • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro
 • Actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
 • Onderneming of zelfstandige is actief in de KBO op 12 maart 2020  (Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten vb. faillissement, vereffening, stopzetting).
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn (je dient slechts 1 aanvraag in per onderneming);
 • Premie wordt uitbetaald aan de onderneming die de aanvraag doet
 • Het omzetverlies dient minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar te bedragen. Hierbij hanteert men de periode tussen 14 maart tot en met 30 april als referentieperiode.
 • De omzetdaling kan aangetoond worden op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. De daling dient dus het gevolg te zijn van verminderde prestaties ingevolge de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.Uitgestelde facturatie zal geen impact hebben op de beoordeling.

Uitgesloten zijn: 

 • 64200 Holdingvennootschappen;
 • 68201 Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • 70100 Activiteiten van hoofdkantoren;
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • Ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (zij genieten van de Hinderpremie).

Er is ondertussen ook bekend gemaakt dat de online aanvraag bij Vlaio ten vroegste vanaf 1 mei mogelijk zal zijn. We houden jullie hierover op de hoogte.

 

BTW-aangifte:

We zijn momenteel volop bezig met het afwerken van de BTW-aangifte van het eerste kwartaal van 2020.

Er is echter een uitstel voor het indienen van de aangifte tot 10 mei. Hierdoor zullen jullie de brief i.v.m. het te betalen of verschuldigd bedrag door het bijkomende werk i.v.m. coronamaatregelen later ontvangen.

Voor de betaling zelf is er een uitstel tot 20 juni, zoals we ook in onze eerdere mails al lieten weten.

 

Cardon & Partners blijft alles correct opvolgen en doet voor jullie wat mogelijk is. Er is permanentie op kantoor tijdens de werkuren om de continuïteit voor jullie te garanderen. We blijven vlot bereikbaar.

Om het overzicht in verband met vragen in functie van het Coronavirus te bewaren, willen we vragen om de mails hierover te sturen naar info@cardonpartners.be

Alle ondernemers zijn de motor van België en onze economie.

Laat ons met z’n allen de motor draaiende houden.  

 

 

 

Het Team van Cardon & Partners i.ov. Filip Cardon – Erkend Boekhouder-Fiscalist 30046152 – Cardon & Partners 

 

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Eventuele bijlagen van dit bericht bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie en/of kunnen informatie bevatten die beschermd wordt door auteurs- of andere rechten. Dit bericht houdt geen enkele verbintenis in vanwege ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’ tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in een gedetailleerde schriftelijke overeenkomst tussen de beoogde ontvanger(s) van dit bericht en ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’. Indien u deze email per ongeluk ontvangt, gelieve dan de afzender hiervan in kennis te stellen en dit bericht onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen alsook alle kopieën ervan te vernietigen. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, mag u in geen enkel geval deze email of enig deel ervan gebruiken, openbaar maken, distribueren, afdrukken of kopiëren. Dit email bericht is niet aan controle onderworpen geworden en kan niet worden gebruikt als bewijs in de zin van artikelen 1317-1356 van het burgerlijk wetboek. Deze email geldt onder geen enkele voorwaarde als enige vorm van financieel, boekhoudkundig, wettelijk of fiscaal advies waarvoor ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’ kan aansprakelijk worden gesteld. In het geval er toch sprake is van enige vorm van aansprakelijkheid, zal elke claim worden beperkt tot het bedrag van de gefactureerde kosten. Communicatie met behulp van dit systeem zal worden gecontroleerd en kan worden geregistreerd om een doeltreffende behandeling te kunnen verzekeren alsook om deze voor eventuele andere legale zakelijke doeleinden te kunnen aanwenden. Als gevolg van de inherente onveiligheid van internet kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke virusinfectie veroorzaakt door deze email en/of bijlage(n) ervan noch voor enig misbruik van deze bestanden in dit verband door derde partijen.

 

Heb je ons nodig?

Kantoor:
Nieuwstraat 17
9170 Sint-Gillis-Waas

Over ons

Log in op SilverfinLog in op Yuki Log in op fid-manager facebook twitter linkedin