NIEUWS

Corona Maatregelen 13/03

13 mrt 2020

Beste klant,

Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Het werd al meermaals gecommuniceerd in alle media, iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen en het nodige doen om uit deze impasse te geraken.

Als boekhouder helpen we jullie graag waar mogelijk. We volgen de situatie op de voet en hopen zo mee de sociale en economische impact van het coronavirus te beperken.

Bij deze sturen we jullie een mailtje in verband met de huidige situatie om mee in kaart te brengen wat de richtlijnen en steunmaatregelen voor jouw bedrijf kunnen zijn. We willen dan ook vragen om deze mail grondig te lezen.

Nieuwste richtlijnen van de overheid voor bedrijven

 • Voedingszaken zoals de bakker, slager, drankenhandel, supermarkt, traiteur met afhaalmogelijkheid, nachtwinkel, afhaalzaken (frituur, kebab, pizza, ijssalon, …) hebben GEEN beperkingen op reguliere openingstijden maar ENKEL indien het afhalen betreft, NIET ter plaatse nuttigen!
 • De containerparken blijven momenteel open. Indien er wijzigingen zijn, communiceert MIWA hierover.
 • Apotheken: geen beperkingen op reguliere openingstijden
 • Foodtrucks zoals een mobiele frituur of een wafelkraam mogen geopend blijven.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten en medische pedicure kunnen blijven werken op afspraak en mits het in acht nemen van hygiënemaatregelen
 • Restaurants, feestzalen, cafés, refters en bedrijfsrestaurants SLUITEN, maar indien restaurants zich heroriënteren op thuisbezorging/afhaal, kan dit wel mits het in acht nemen van hygiënemaatregelen.
 • Krantenwinkels blijven gesloten tijdens het weekend

De kans bestaat dat je als ondernemer de impact van het coronavirus al voelt.  In dat geval kan je overwegen om beroep te doen op de steunmaatregelen die de overheid voorziet.

De federale regering besliste eerder deze week volgende zaken:

 

 1. Uitstel van betaling sociale bijdragen :

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

 • De aanvraag moet gebeuren:

Ø  vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;

Ø  vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

 • Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

Ø  naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;

Ø  naam en zetel van het bedrijf;

Ø  ondernemingsnummer.

Geef ons een seintje als je graag hebt dat wij dit voor jou in orde brengen.

 

 1. Afbetaling sociale werkgeversbijdragen :

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet.

De reden van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen.

Je kan de aanvraag doen door een mail te sturen naar plan@rsz.fgov.be met vermelding van ‘aanvraag afbetalingsplan’ en je ondernemingsnummer.

 

 1. Fiscale maatregelen :

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën.

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting.

De onderneming kan bij de fiscus voor deze schulden:

 • een afbetalingsplan aanvragen;
 • er is een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • er geldt een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Geef ons een seintje als je graag hebt dat wij dit voor jou in orde brengen.

 

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht :

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus.

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor:

 • zowel arbeiders als bedienden;
 • uitzendkrachten indien zij na de periode van de overmacht bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden;
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen.

Neem contact op met jouw sociaal secretariaat.

 

 1. Overbruggingsrecht :

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten ingevolge van economische moeilijkheden kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Algemene voorwaarden

 • je hoofdverblijfplaats is in België;
 • je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …);
 • je was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • je hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande 16 kwartalen;

Je kan een uitkering van het overbruggingsrecht aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds.

De Vlaamse regering kwam deze voormiddag samen om op lokaal niveau maatregelingen te nemen.

 

 1. Waarborglening :
 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.  Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Die schuld gaat over het feit dat zelfstandigen hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld is, liggende facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening moeten aangaan.
 • Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

 

 1. Hinderpremie :
 • Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.
 • De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Momenteel zijn we nog niet op de hoogte gebracht van hoe en wanneer dit in de praktijk zal uitgekeerd worden.

 

 1. Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies :

Ondernemingen die ten gevolgd van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 

 1. Onroerende voorheffing :

De aanslagbiljetten (AB) voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zal later uitgestuurd worden

 • Dit betekent dat de overheid voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet gaan innen in voorjaar, maar pas in het najaar. Dit om bedrijven niet in liquiditeitsproblemen te brengen.
 • Ze kiezen ervoor om vanaf de maand september de AB OV voor bedrijven uit te sturen. Met de betaaltermijn van 2 maanden bijgeteld, betekent dat een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit moet alvast wat druk van de cash flow van bedrijven de volgende maanden wegnemen. Lokale overheden:  Vlaanderen blijft de OV prefinancieren. Dus voor hen geen financiële impact.

 

 1. Ziekte :

Word je zelf ziek, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds als je minimum 8 dagen ziek bent.

 

 

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de volgende websites:

https://vlaio.be/nl/subsidies-

https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Voor vragen over economie: 0800/120.33

 

Opgelet bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Om het overzicht in verband met vragen in functie van het Coronavirus te bewaren, willen we vragen om de mails hierover te sturen naar info@cardonpartners.be

Waar mogelijk willen we jullie graag bijstaan. Weet echter dat onze capaciteit op kantoor te beperkt is om voor al onze klanten alle aanvragen in orde te brengen.

 

We gaan jullie zoveel mogelijk ondersteunen en hopen snel zicht te hebben op betere vooruitzichten.

Heb je ons nodig?

Kantoor:
Nieuwstraat 17
9170 Sint-Gillis-Waas

Over ons

Log in op SilverfinLog in op Yuki Log in op fid-manager facebook twitter linkedin