NIEUWS

Corona Maatregelen update 21/03

21 mrt 2020

Beste Klant,

 

Als boekhouder helpen we jullie graag waar mogelijk.

We worden de laatste dagen overstelpt met telefoons & mails en we trachten iedereen zo snel mogelijk bij te staan. 

Lees deze mail grondig zodat jullie goed op de hoogte zijn van alle maatregelen die op deze moment van toepassing zijn.  

We blijven de situatie op de voet volgen en hopen zo mee de sociale en economische impact van het coronavirus te beperken.  

Hieronder volgt een update op datum van 20/03/2020 op basis van de reeds beschikbare informatie.  

Onze bedoeling is om alle klanten te bundelen in een lijst per sociaal verzekeringsfonds en per maatregel. We doen dit om efficiënt en gestructureerd de nodige acties te kunnen ondernemen.  

 

 1. Iedere ondernemer (in hoofdberoep – met uitzondering een zelfstandige volgens Artikel 37) heeft recht op volgende zaken:


Uitstel van sociale bijdragen:

Dienen we per mail aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds 

 

Overbruggingsrecht (zogenaamde werkloosheidsuitkering voor zelfstandige) vanaf 7 dagen inactiviteit:

 • Vergoeding met gezinslast: € 1.614,10 (steeds een maandbedrag en niet pro-rata)
 • Vergoeding zonder gezinslast: € 1.291,69 (steeds een maandbedrag en niet pro-rata)
 • Op de bedragen van 1.291.69 EUR (zonder gezinslast) en 1.614,10 EUR (met gezinslast) wordt géén bedrijfsvoorheffing ingehouden. Hiervoor wordt achteraf wel een fiscale fiche (vervangingsinkomen) afgeleverd.

Dit dienen we aan te vragen op basis van een aanvraagformulier dat beschikbaar wordt gesteld door het sociaal verzekeringsfonds (Acerta, Xerius, Liantis, Securex,…)

 

Aanvragen van Economische Werkloosheid wanneer je met personeel werkt:

Ieder sociaal secretariaat gaat hierover communiceren dat de medewerker door overmacht niet kan werken. 

Op het einde van de maand bij het invullen van de prestaties van de medewerker zal je moeten aanduiden welke dagen hij door overmacht niet heeft kunnen werken.  

Bijvoorbeeld bij SD Worx, Acerta, Securex,… zal een aparte code beschikbaar zijn met de benaming ‘CORONA’.   Dit zorgt ervoor dat er automatisch een werkloosheidsuitkering zal worden toegekend aan deze medewerker voor dagen dat hij door overmacht niet heeft kunnen werken. 

Er dient dus in principe geen aanvraag te gebeuren via je Sociaal Secretariaat (Administratief Vereenvoudigd sinds vandaag).  Je kan het gewoon doorgeven bij het invullen van de prestaties van je medewerkers op het einde van de maand.  Dit is mogelijk tot en met 30/06/2020.

 

Hinderpremie:

De Vlaamse Regering voorziet een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

De ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen wijzigen per minuut.  De komende dagen zullen nog diverse andere sectoren toegevoegd worden die recht zullen hebben op deze hinderpremie. Unizo dringt aan om deze hinderpremie uit te breiden naar ondernemingen en zelfstandigen die vrijwillig willen sluiten.

 • Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.  Dit wil concreet zeggen een zelfstandige in bijberoep die een bijdrage per kwartaal betaalt lager dan € 739,05 komt niet in aanmerking voor deze hinderpremie.  

Er is ons meegedeeld dat de aanvraagapplicatie in de loop van volgende week beschikbaar zal zijn.  

Ons advies is om je zeker te registreren op de website : https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie 

 

Uitstel BTW:

Jullie krijgen een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden voor de BTW zonder boetes of interesten te moeten betalen:

 • maandaangifte februari 2020: 20 mei 2020
 • maandaangifte maart 2020: 20 juni 2020
 • maandaangifte april 2020: 20 juni 2020
 • kwartaalaangifte 1e kwartaal 2020: 20 juni 2020

 

Uitstel Vennootschapsbelasting & Personenbelasting: 

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

 

Uitstel Bedrijfsvoorheffing:

In het kader van de bedrijfsvoorheffing werden deze week een reeks steunmaatregelen genomen.

Automatisch uitstel van betaling: De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing van 2 maanden, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn. Voor de ondernemingen waarvoor de aangifte maandelijks ingediend moet worden heeft dit uitstel betrekking op de aangiftes van februari en maart 2020, voor de ondernemingen waarvoor de aangifte op kwartaalbasis ingediend moet worden, geldt dit voor de aangifte van het eerste kwartaal van 2020. Je kan de juiste aangifteperiode steeds op de achterzijde van onze facturen terugvinden.

 • maandaangifte februari 2020: 13 mei 2020
 • maandaangifte maart 2020: 15 juni 2020
 • kwartaalaangifte 1e kwartaal 2020: 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan indien nodig ook een afbetalingsplan aangevraagd worden via FOD Financiën :

 

Uitstel RSZ:

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet.

De reden van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen. 

Je kan de aanvraag doen door een mail te sturen naar plan@rsz.fgov.be met vermelding van ‘aanvraag afbetalingsplan’ en je ondernemingsnummer.

 

 1. Een werknemer met een zelfstandig bijberoep is economisch werkloos wegens overmacht. Kan het bijberoep behouden blijven?

De RVA heeft bevestigd dat hier geen afwijkingen gelden. De normale regels zijn dus van toepassing:

 • De zelfstandige moet het bijberoep reeds hebben uitgeoefend tijdens zijn tewerkstelling, gedurende ten minste 3 maand voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag. Deze periode van drie maand wordt verlengd met de periodes van ziekte of tijdelijke werkloosheid.  Het is dus niet mogelijk een bijberoep te beginnen gedurende de werkloosheid.
 • Hij moet deze activiteit aangeven op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling. 
 • Hij mag deze activiteit niet overdag (tussen 7 en 18 uur) uitoefenen op dagen waarop hij gewoonlijk werkt als loontrekkende. Deze beperking geldt niet voor de zondag en de dag(en) waarop hij gewoonlijk niet werkt als loontrekkende.  In dit geval verliest hij een uitkering per gewerkte zondag en dag waarop hij  gewoonlijk niet werkt als loontrekkende (zelfs indien hij werkt na 18 u en/of vóór 7u). 
 • Sommige activiteiten zijn verboden (zoals nachtwaker of verzekeringsagent)

 

 1. Lopende kredieten Zakelijk:

Indien jullie moeilijkheden ondervinden voor het terugbetalen van jullie lopende kredieten, raden wij jullie aan om kapitaaluitstel aan te vragen.  

Iedere bank zal dit individueel bekijken per dossier. 

 • KBC geeft standaard 6 maanden of 12 maanden uitstel
 • AXA BANK geeft standaard 6 maanden uitstel
 • ING is nog niet gekend (heeft nog geen bevestiging ontvangen
 • BELFIUS geeft standaard 6 maanden uitstel

Men gaat flexibel zijn als er geen alarmbellen zijn op vlak van Bedrijfsvoorheffing, RSZ, Vennootschapsbelasting en als de ondernemer in het verleden correct zijn kredieten heeft terugbetaald.  

 

 1. Lopende kredieten Privé:

Indien jullie moeilijkheden ondervinden voor het terugbetalen van jullie lopende kredieten, raden wij jullie aan om kapitaaluitstel aan te vragen.  

Omtrent deze kredieten is er nog geen nieuws.  De banken die wij hebben gehoord zullen standaard een uitstel van 3 maanden toestaan.  Onze Minister van Financiën is nog in onderhandeling met de diverse banken.   

 

Opgelet bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

We gaan jullie zoveel mogelijk ondersteunen en hopen snel zicht te hebben op betere vooruitzichten.

Heb je ons nodig?

Kantoor:
Nieuwstraat 17
9170 Sint-Gillis-Waas

Over ons

Log in op SilverfinLog in op Yuki Log in op fid-manager facebook twitter linkedin